img 2022-12-13

Ilgalaikis turtas

img

Ilgalaikis turtas: ką svarbu žinoti jį įsigyjant?

Įsigyti ilgalaikį turtą - svarbus sprendimas bet kuriai įmonei. Be ilgalaikio turto jokia įmonė negali siekti finansinių rezultatų ar garantuoti veiklos tęstinumo. Dažnai iškyla daug klausimų jį įsigyjant. Koks turtas laikomas ilgalaikiu? Kokia turi būti turto vertė? Ar papildomai patirtos išlaidos gali būti priskiriamos turto vertei? Plačiau paanalizuokime ilgalaikio turto sąvoką bei įsigijimo savikainos niuansus.

Ilgalaikis turtas - tai naudojamas ilgiau nei vienerius metus tiesioginei ar netiesioginei ekonominei įmonių, įstaigų ar organizacijų, kurios yra ilgalaikio turto savininkės, naudai gauti. Ilgalaikio turto įsigijimo vertė turi viršyti tam tikrą sumą, kuri laikoma mažiausia, kad turtas galėtų būti pripažįstamas ilgalaikiu. Ilgalaikis turtas skirstomas į materialųjį, nematerialųjį bei finansinį ilgalaikį turtą. 


Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas turi apčiuopiamą fizinę formą ir yra naudojamas valdymo tikslams, nuomai, prekių gamybai ar paslaugų teikimui. Šiam turtui priskiriami žemės sklypai, statiniai, mašinos bei įrengimai, transporto priemonės, nebaigtos statybos objektai ir pan. 


Nematerialusis ilgalaikis turtas

Nematerialusis ilgalaikis turtas neturi apčiuopiamos fizinės formos. Tai gali būti patentai bei licencijos, programos, prekiniai ženklai, autorinės teisės ir panašiai.


Finansinis ilgalaikis turtas

Tai turtas sudarytas iš įmonės valdomų finansinių vertybių, t.y. investavimas į antrines bendroves, paskolų teikimas tokioms bendrovėms, kitų įmonių vertybiniai popieriai. Prie finansinio turto taip pat galima priskirti indėlius ar kitas po vienų metų gautinas sumas.

Ilgalaikis finansinis turtas - teikiantis įmonei ekonominę naudą ilgiau nei vienerius metus.


Kaip ilgalaikis materialusis turtas registruojamas įmonės apskaitoje?

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Vėliau jo vertę galima perkainoti arba palikti apskaitytą įsigijimo savikainą. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas privalo būti atliekamas ne rečiau kaip kas 5 metus.  Jei turto vertė nuolat reikšmingai kintanti - ilgalaikį materialųjį turtą tikslinga perkainoti kartą per metus. Jei turto vertė kinta nereikšmingai - perkainojimas vykdomas kas 2 ar net 3 metus. 

Dažnai daroma klaida galvojant, jog ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro tik jo įsigijimo kaina. Prie materialiojo turto vertės pridedamos ir kitos, su turto įsigijimu susijusios išlaidos. Tai gali būti: 

transportavimo išlaidos, 

akcizai, 

muitai ir kiti negrąžinami mokesčiai;

projektavimo darbų kaina;

montavimo išlaidos;

turto paruošimo naudojimui išlaidos;

remonto darbų išlaidos;

žemės sklypo ar statybų aikštelės paruošimo išlaidos;

ir kitos panašios su turto įsigijimu susijusios išlaidos.

Išlaidos, neįtraukiamos į turto įsigijimo savikainą:

pardavimo, bendrosios bei administracinės sąnaudos;

palūkanos;

grąžinamas PVM;

gautos nuolaidos ir lengvatos.


Jei ilgalaikis turtas gaminamas - jo savikainą sudaro pagrindinės medžiagų, žaliavų, sunaudotų gamyboje, įsigijimo išlaidos. Prie gamybos savikainos galima pridėti darbo bei kitas patirtas netiesiogines gamybos išlaidas. Svarbiausia, jog visos išlaidos būtų patirtos prieš pradedant naudoti ilgalaikį turtą versle. 


Nematerialusis ilgalaikis turtas įmonės apskaitoje

Nematerialusis ilgalaikis turtas suvokiamas per pojūčius ir dažniausiai naudojamas gamyboje ir jos tobulinime (patentai, licencijos, autorinės teisės), paslaugų teikime bei paklausos kėlime (prekiniai ženklai, frančizės).  Tam, kad įmonės apskaitoje jis būtų registruojamas kaip ilgalaikis turi atitikti šiuos kriterijus:

veikloje naudojamas ilgiau nei vienerius metus;

tokio turto įsigijimo ar gamybos savikaina gali būti patikimai vertinama ar atskirta nuo kito turto vertės; 

turto vertė (įsigijimo savikaina) nėra mažesnė už minimalią ilgalaikio nematerialiojo turto vertę;

turtą galima kontroliuoti, disponuoti ir apriboti naudojimosi teises kitiems asmenims;

yra pagrindas ateityje iš jo gauti ekonominės naudos.

Svarbu nepamiršti, jog nematerialiuoju ilgalaikiu turtu negali būti pripažinta:

darbuotojų kvalifikacija;

išlaidos, patirtos įmonės susikrtam prekės ženklui ar produkto pavadinimui.


Ilgalaikio turto apskaita

Būtina vesti ilgalaikio turto apskaitą siekiant žinoti esamą turto vertę bei įsigijimo kainą. Ilgalaikis turtas naudojamas daugelyje gamybos bei prekybos procesų. Ilgalaikio turto struktūra, technine būkle domisi bankai, investuotojai, draudimo įmonės. Būtent dėl to itin svarbu tvarkingai vesti ilgalaikio turto apskaitą. 


Įmonės valdomą turtą tikslinga suskirstyti pagal paskirtį į tokias smulkesnes grupes kaip:

žemė;

statiniai;

mašinos ir įrengimai;

transporto priemonės;

ir kt.

Suskirsčius ilgalaikį turtą grupėmis daug paprasčiau kaupti informaciją apie skirtingas funkcijas atliekančius ilgalaikio turto vienetus. 

Pasitaiko, jog materialiojo ilgalaikio turto dalis neatsiejama nuo nematerialiosios (pvz. kompiuteris ir operacinė sistema). Tuomet reikia vertinti vyraujančius turto požymius ir priskirti turtą prie atitinkamos (vyraujančios) ilgalaikio turto rūšies. 


Apibendrinimas

Apibendrinant galime teigti, jog ilgalaikio turto naudojimo efektyvumas tiesiogiai veikia verslo rodiklius. Ilgalaikį turtą valdo bei juo diponuoja dauguma įmonių, o ilgalaikis materialusis turtas dažnai sudaro didžiąją įmonių turto dalį. Labai svarbu vesti tikslią ir tvarkingą ilgalaikio turto apskaitą, nes net ir nedideli pokyčiai turi milžinišką įtaką galutiniam veiklos rezultatui.