img 2022-10-19

Kas yra PVM? Kada reikia registruotis PVM mokėtoju?

img

Kas yra PVM?

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)- didžiausią dalį pinigų į valstybės biudžetą surenkantis mokestis, todėl PVM galima laikyti pagrindiniu valstybės mokesčiu. Juo apmokestinama dauguma valstybėje vartojamų prekių bei paslaugų. Kuo didesnis PVM- tuo didesnė galutinė prekių ir paslaugų kaina šalies gyventojams.

21% PVM tarifas Lietuvoje padidintas nuo 2009 metų (tuomet po krizės buvo smarkiai išaugęs biudžeto deficitas, tai ir įtakojo PVM pokyčius). 2009 m. PVM tarifas kilo nuo 19%.


Kada reikia registruotis PVM mokėtoju?

Teikti prašymą būti įregistruotiems PVM mokėtojais privalo visi apmokestinamieji asmenys, kurie vykdo bet kokią ekonominę veiklą (jais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys). 

Kada privaloma registruotis PVM mokėtoju?

1. Kai per paskutinius 12 mėn Lietuvoje gautas atlygis už parduotas prekes arba suteiktas paslaugas viršija 45 000 Eurų ribą;

2. Jei to paties asmens (asmenų) vykdoma ne viena ekonominė veikla Lietuvoje- sudedamas gaunamas galutinis atlygis iš visų ekonominių veiklų. Šiai sumai viršijus 45 000 eurų atsiranda prievolė registruotis PVM moketoju;

3. Kai iš kitų ES šalių įsigytų ir parvežtų i Lietuvą prekių be PVM vertė viršija 14 000 eurų sumą (tai galioja Lietuvos piliečiams ir Lietuvoje veiklą vykdantiems kitos valstybės piliečiams);

4. Tiekiantys prekes ar teikiantys paslaugas šalyje ne Lietuvos piliečiai privalo registruotis PVM mokėtojais iš karto pradėję ekonominę veiklą (net jei suma nesiekia 45 000 eurų);

5. Ne Lietuvos gyventojai, tiekiantys prekes ar paslaugas nuotoliniu būdu, privalo registruotis PVM mokėtojais kai į šalį atgabentų prekių ar parduotų paslaugų suma viršija 35 000 eurų per praėjusius 12mėn.

Galima ir savanoriškai įsiregistruoti PVM mokėtoju, neatsižvelgiant į bendrą atlygio sumą. Žinoma, prieš registruojantis asmuo privalo įvertinti ar jam naudinga tapti PVM mokėtoju. Registruotis savanoriškai tapti PVM mokėtoju verta tik tuo atveju, kai pagrindiniai paslaugų ar prekių pirkėjai- PVM mokėtojai.


Kokių dokumentų reikia norint įsiregistruoti PVM mokėtoju?

Norint įsiregistruoti PVM mokėtoju reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą įregistruoti PVM mokėtoju;

2. Duomenis apie akcininkus (jei tokie yra);

3. Duomenis apie įmonę kontroliuojančius asmenis, bei apie pačios įmonės kontroliuojamus juridinius asmenis;

4. Duomenis apie šiuo metu vykdomą arba numatomą vykdyti veiklą;

5. Kontaktiniai duomenys: buveinės, veiklos vykdymo, padalinių adresai,telefono numeriai ir kt.

6. Veiklos tęstinumą pagrindžiančias sutartis su pirkėjais, tiekėjais. 

  

Koks yra PVM mokestis?

Standartinis PVM tarifas Lietuvoje -21%, taikomas visoms šalies teritorijoje parduodamoms prekėms bei paslaugoms. Išskyrus tuos atvejus kai taikomas lengvatinis tarifas.

9% lengvatinis PVM tarifas taikomas:

1. Šilumos energijai, kuri tiekiama gyvenamosioms patalpoms šildyti;

2. Knygoms bei neperiodiniams informaciniams leidiniams (vadovėliai, pratybos, žodynai, enciklopedijos ir kt.);

3. Neribotai pratęsta apgyvendinimo, restoranų, kavinių ir kitoms maitinimo įstaigų teikiamoms paslaugoms;

4. Meno, kultūros, sporto renginių, sporto klubų lankymui;

5. Atlikėjų (dainininkų, muzikantų, aktorių, šokėjų ir kt.) teikiamoms paslaugoms;

6. Keleivių vežimo reguliariais susisiekimo maršrutais paslaugoms.


5% lengvatinis PVM tarifas taikomas:

1. Iš dalies arba pilnai kompensuojamiems vaistams bei medicinos pagalbos priemonėms, nekompensuojamiems receptiniams vaistams, neįgaliųjų techninėms pagalbos priemonėms bei jų remontavimui;

2 Periodiniams leidiniams; 


0% lengvatinis PVM tarifas, t.y. PVM neapmokestinamos prekės bet kokiu jų tiekimo atveju, taikomas:

žmogaus organams, motinos pienui, kraujui (ar jo komponentams).


Dažnai kyla klausimų bei diskusijų ar lengvatiniai tarifai tikrai būtini. Teoriškai lengvatos tikrai palengvina gyvenimą bei mokestinę naštą. Logiška ir turbūt visiems priimtina lengvata vaistams ar medicininėms priemonėms. Kiek sunkiau argumentuotai pagrįsti lengvatas viešbučiams, matinimo įstaigoms. Biudžetą vis tiek būtina surinkti, o lengvatų taikymas vienose srityse įtakoja kitų mokesčių dydį. Tarkim, prarasta biudžeto dalis dėl taikomų lengvatų ir dėl to iš viešbučių nesurenkamų pajamų reiškia, jog vis tiek teks juos surinkti iš kitų sričių. 


Kas yra atvirkštinis PVM?

Atvirkštinis PVM - aktualus tik PVM mokėtojams. Atvirkštinis PVM taikomas statybų sektoriuje, o nuo 2019 m. ir prekyboje elektroninėmis prekėmis. Taikant atvirkštinį PVM mokėtina suma yra suma be PVM.

Taigi, kas gi tas atvirkštinis PVM? PVM už prekes ir paslaugas turi būti sumokėtas tik vieną kartą. Ši prievolė atitenka galutiniam vartotojui, nusipirkusiam prekę. PVM mokėtojas įsigijęs prekę iš kito PVM mokėtojo, turi teisę prašyti susigrąžinti sumokėtą PVM. Taigi, jei viena iš prekių  tiekimo grandinėje esančių PVM mokėtojų nesumoka PVM ir bankrutuoja, kitai tiekimo grandinėje esančiai įmonei paprašius už tas pačias prekes valstybės grąžinti PVM, kurie niekada nebuvo sumokėti. Tai vadinama PVM grobstymu, o atvirkštinis PVM yra vienas iš būdų sumažinti tokio sukčiavimo atvejus.

Kas moka PVM, esant  atvirkštiniam PVM?

Naujos PVM įstatymo 96str. nuostatos įsigaliojo nuo 2015 m. liepos 1d. Pagal šias nuostatas PVM mokėtojas, kurio užsakymu atliekami statybos darbai ir kuriam išrašomas paslaugų teikimą įforminantis dokumentas, privalo į šalies biudžetą sumokėti PVM, kuris yra apskaičiuotas už paslaugų teikėjo jam atliktus darbus. Paprasčiau tariant, statybos darbams taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas, pagal kurį už atliktus statybos darbus PVM turi apskaičiuoti ne darbų atlikėjas, bet jų užsakovas.

Atvirkštinis PVM prievolę sumokėti PVM perkelia klientui (jis būtinai turi būti PVM mokėtojas). Taigi, atvirkštinio PVM taikymo atveju:

1. PVM tiekėjui nėra mokamas;

2. Registruojama debeto operacija: gautinas PVM;

3. Registruojama kredito operacija: mokėtinas PVM.

Dėl tokio mokestinio skirtumo kinta pirkėjų/pardavėjų piniginiai srautai. Klientas nemoka PVM ir jam nereikia laukti kol galės susigrąžnti sumokėtą PVM. Tuo pačiu, tiekėjas gauna mažiau pinigų už prekes, kuriais būtų galima disponuoti prieš sumokant valstybei. 

Atvirkštinio PVM taikymo atvejais svarbu įsitikinti, jog išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodyta, jog taikomas 96 PVMĮ (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo) str. arba tiesiog atvirkštinis PVM.


Apibendrinimas

PVM yra pagrindinis - didžiausią dalį pinigų į valstybės biudžetą surenkantis mokestis. Standartinis PVM tarifas Lietuvoje - 21%, taikomi ir lengvatiniai 9%,5% ir net 0% PVM tarifai. Prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda viršijus 45 000 eurų pajamų sumą, gaunamą per 12 mėn. Taikomas atvirkštinio PVM mechanizmas - vienas iš būdų mažinti PVM grobstymo atvejus. Atvirkštinis PVM šalyje taikomas statybos bei elektroninių prekių pardavimo srityse. Jo taikymo atveju PVM apskaičiuoja prekės ar paslaugos/darbų užsakovas, o ne teikėjas.