img 2023-04-18

Pajamos natūra

img

Pajamas natūra vadiname tas pajamas, kurios yra gaunamos ne pinigine išraiška, bet kitomis prekėmis bei paslaugomis. Tai gali būti ir atsiskaitymas už prekes ar paslaugas dovanomis, kitomis prekėmis, paslaugomis. 


Pajamų natūra samprata

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatyme randamas pajamų natūra apibrėžimas, kuris skamba taip- pajamos natūra yra neatlygintinai, mainais ar lengvatine (mažesne nei rinkos) kaina gautas naudotis arba įgyjamos nuosavybės teisės į turtą, paslaugą ar kitokią gaunamą naudą kuomet gauto turto bei naudos lygiavertis dydis pinigine išraiška būtų priskiriamas pajamoms. Pajamomis natūra nėra laikomas turtas gautas ne kaip atlygis už atliktą darbą ar suteiktas paslaugas, bendradarbiaujant ir kai sandoris pagrįstas asmeniniais santykiais.

Pajamos natūra itin dažnai naudojamos siekiant sumažinti pinigų srautus bei padidinti prekių ar paslaugų tiekimo apimtį. Tarkim už atliktą darbą dalis atlyginimo mokama gaminama produkcija arba teikiamomis paslaugomis. Dažnai tai naudinga ne tik mokėtojams, kurie gali atsiskaityti savo produkcija sutaupydami grynųjų pinigų, bet ir gaunantiems tokį atlygį, kai jis atitinka jų poreikius. 

Pajamos natūra taip pat naudojamos siekiant įgyti bei padidinti klientų lojalumą. Tai gali būti dovanos ar paslaugos, suteikiamos nemokamai ar už ženkliai žemesnę kainą. 

Tačiau labai svarbu nepamiršti, jog pajamos natūra yra apmokestinamos ir turi būti tinkamai įvertintos. Pajamos gautos natūra yra vertinamos remiantis Pajamų gautų natūra įvertinimo tvarkos aprašu. Ten apibrėžiamas būdas, kaip nustatoma suma nuo kurios skaičiuojamas pajamų mokestis arba kokia suma priskiriama gyventojų neapmokestinamoms pajamoms. 


Kaip pripažįstamos pajamos natūra?

Pajamos natūra yra pripažįstamos gautomis tuomet, kai jos yra gaunamos/ uždirbamos, taip pat tuomet kai pajamos natūra suteikiamos mokesčius išskaičiuojančio asmens. Pajamų gavimą bei pripažinimą reglamentuoja GPMĮ 8 str. 

Apskaitoje itin svarbu teisingai nustatyti pajamų vertę bei apskaičiuoti tikslias mokėtinų mokesčių sumas. Pajamų vertė atspindi ir įmonės pelną bei mokumą, todėl pajamų natūra vertės nustatymas svarbus ir dėl įmonės finansinės atskaitomybės. 


Kokia gaunama nauda nėra laikoma pajamomis natūra? 

Pajamomis natūra nėra laikoma:

gautos iki 100 eurų vertės smulkios nepiniginės dovanos ar laimėjimai iš asmenų, nesusijusių su gavėju jokiais darbo santykiais;

darbdavio apmokėtos darbuotojo gydymo sąskaitos kai to reikalauja teisės aktai;

darbuotojui suteikti naudotis darbo rūbai, batai ir kiti darbo įrankiai darbo funkcijoms atlikti;

kito asmens vardu sumokėtas mokestis už mokslus, kuriuos baigus įgyjama kvalifikacija arba aukštesnysis/ aukštasis išsilavinimas;

kito asmens vardu už asmenį sumokėtos socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo ir pan. įmokos. 

Visais kitais atvejais, kurie čia nėra išvardinti ir kurie atitinka Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme pateiktą pajamų natūra sąvoką, gaunama asmens nauda ne pinigine išraiška laikoma natūra gautomis pajamomis. 


Pajamų natūra apskaita

Pajamų natūra apskaitą galima įvardinti kaip procesą, kurio metu pajamos, gautos ne pinigine išraiška, yra įtraukiamos į įmonės apskaitos dokumentus. Siekiant tinkamai apskaityti pajamas natūra, būtina nustatyti pajamų vertę, apskaičiuoti natūra gautų pajamų vertės didėjimo ar mažėjimo skirtumą. 

Pajamų natūra vertė apskaičiuojama remiantis LR mokesčių teisės aktais nustatyta tvarka. Natūra gaunamos pajamos skirstomos į A bei B pajamas. Pareiga apskaičiuoti pajamų vertę atitenka tam kuris privalo mokėti pajamų mokestį. Kada pajamos natūra yra priskiriamos A klasės pajamoms- pajamų natūra mokėtojas apskaičiuoja pajamų natūra vertę bei mokėtiną pajamų mokestį. Kai pajamos natūra yra priskiriamos B klasės pajamoms- ši prievolė atitenka pajamų natūra gavėjui. Pajamų vertė gali būti nustatinėjama remiantis bei lyginant su konkurentų, kolegų  kainomis, rinkos kaina ir kitais vertinimo būdais. 

Svarbu, jog būtų užtikrintas įmonės dokumentų, susijusių su pajamomis natūra, rūšiavimas bei saugojimas. Turėtų būti saugomi visi dokumentai, patvirtinantys pajamų natūra gavimą arba perdavimą. Tai gali būti tokie dokumentai kaip sąskaitos, čekiai ir pan.


Pajamų, gautų natūra, įvertinimo būdai:

remiantis pajamų natūra davėjo patirtas išlaidas turtą ar paslaugas įsigyjant;  

remiantis turto ar paslaugų rinkos kaina (pajamų gavimo natūra metu);

remiantis perduoto naudotis turto nuomos tikrąja rinkos kaina;

remiantis automobilio tikrosios rinkos kainos procentine dalimi;

remiantis turto pagerinimo verte;

remiantis palūkanų suma, kurią reikėtų mokėti už paskolą.


Pajamų natūra apmokestinimas

Nustačius, jog gyventojo gautą ne piniginę naudą galima pripažinti gautomis pajamomis natūra, atsiranda prievolė VMI (Valstybinei mokesčių inspekcijai) pateikti kokiai pajamų rūšiai galima priskirti gautą naudą. Tai gali būti su darbo santykiais, turto pardavimu ar turto nuoma susijusios pajamos. 


Lietuvoje numatoma, jog tam tikros gaunamos pajamos natūra yra neapmokestinamos arba apmokestinamos mažesniu tarifu:

socialinės garantijos (pensijos, ligos arba nedarbo išmoka). Šios išmokos nėra laikomos pajamomis todėl ir negali būti apmokęstinamos;

socialinės garantijos (siūlomos darbdavio), jos nėra apmokestinamos jei neviršija tam tikros nustatytos ribos;

vaikų išlaikymo išmokos taip pat nėra apmokestinamos;

matinimas. Kai darbuotojams darbo vietoje tiekiamas maitinimas- gali būti apmokestinamas mažesniu tarifu. 

Visos išvardytos neapmokestinamosios pajamos natūra gali kisti keičiantis LR teisės aktams. 


Pajamų natūra teikiama nauda 

Pajamos natūra gali būti naudingos įmonėms, nes tuomet jos gali siūlyti savo produkciją ar paslaugas kaip dalį atlyginimo darbuotojams. Tai taupo įmonės pinigus, o kai darbuotojams reikalinga įmonės siūloma produkcija- duoda naudą ir pačiam darbuotojui, kuris gauna ne tik pinigus, bet ir jam reikalingą produkciją ar paslaugas. Pajamos natūra gali būti mokamos ir savanoriams, taip jie gali pasinaudoti nemokamomis paslaugomis susijusiomis su savanoriška veikla. 

Pajamos natūra taip pat padeda didinti ekonomikos efektyvumą, leidžia įmonėms sumažinti patiriamas išlaidas atlyginimams bei padidinti siūlomos produkcijos sklaidą rinkoje. Natūra gaunamos pajamos gali padėti apsisaugoti nuo infliacijos, prekių ar paslaugų vertė didėja kylant kainoms. 


Pabaigai

Siekiant tinkamai naudoti pajamas natūra savo veikloje reikėtų nepamiršti nuosekliai laikytis apskaitos bei mokesčių teisės aktų reikalavimų. Šis dalinis atsiskaitymo būdas už darbą, savanorystę ar bendradarbiavimą gali būti naudingas tiek mokėtojui tiek pajamų gavėjui, tačiau reikia nepamiršti įvertinti pajamų natūra dydžio bei sąlygų, kada galima tokias pajamas naudoti apskaitoje.