img 2022-09-30

Individualios veiklos pagal pažymą buhalterinė apskaita

img
Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Gyventojas, pasirinkęs vykdyti individualią veiklą pagal pažymą, gali užsiimti bet kokios rūšies veikla, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato reikalavimo įsteigti juridinio asmens ir nedraudžia gyventojui kaip fiziniam asmeniui vykdyti tam tikros ekonominės veiklos, tai jis tą veiklą gali vykdyti, nors jai ir reikalinga licencija ar bet koks kitas leidimas.


Individualios veiklos pagal pažymą buhalterinė apskaita
Dažnas žmogus, kuris vykdo savo veiklą pagal individualios veiklos pažymą, teigia, kad vienas iš sudėtingiausių dalykų yra susigaudyti mokestinėje aplinkoje. Retai sutiksime žmogų teigianti, kad sudėtingiausia yra individualios veiklos pagal pažymą buhalterinė apskaita.

Apskaita tikrai nėra labai sudėtinga, tačiau žmonės kartais pamiršta administracinius niuansus. Apskaitą individualiai veiklai reglamentuoja:


1. Buhalterinės apskaitos taisyklės (pradedant nuo 2010 metų) 2010 m. gegužės 24 d. LR Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-166 (Žin., 2010, Nr. 61-3022);. 

1. LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (2002 07 02 įstatymas Nr. IX-1007).


Apskaitos dokumentai

Žmogus, besiverčiantis individualia veikla pagal pažymą, buhalterinėje apskaitoje privalo naudoti šiuos buhalterinės apskaitos dokumentus: sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, mokėjimo pavedimus, kasos kvitą ir pan.


Parduotai prekei ar paslaugai yra išrašoma atitinkamai sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra (jei veiklą vykdantis žmogus yra PVM mokėtojas). 

Taip pat yra išduodamas kasos aparato kvitas, jei veiklą vykdantis gyventojas naudoja kasos aparatą.

Visi apskaitos dokumentai privalo turėti tam tikrus privalomus rekvizitus, nustatytus Buhalterinės apskaitos, PVM įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose.

Svarbu akcentuoti, kad apskaitos žurnalai bei apskaitos dokumentai privalo būti saugomi mažiausiai 10 metų. Taigi nors gyventojui, kuris užsiima veikla pagal individualios veiklos pažyma, dažniausiai kylantis klausimai yra susiję su mokestiniais dalykais, nevertėtų pamiršti ir apskaitos klausimų, nes žurnalai yra labai naudingi vykdant veiklos ir mokestinius patikrinimus bei analizuojant savo veiklą.


Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas
Gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla pagal pažymą, turi pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Gyventojas individualios veiklos pagal pažymą buhalterinei apskaitai tvarkyti gali naudoti:

1. Ne elektroninę tvarkymo priemonę, skirtą buhalterinei apskaitai tvarkyti - popierinį Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą;

2. Elektroninę tvarkymo priemonę, skirtą buhalterinei apskaitai tvarkyti - Valstybinės mokesčių inspekcijos valdomos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemį i.APS arba kitą elektroninę buhalterinės apskaitos tvarkymo priemonę, kuriose pildomas elektroninės formos Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas.

Vykdant skirtingas veiklas galima naudoti vieną žurnalą arba kiekvienai skirtingai veiklai pildyti atskirą. Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas užpildomas ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės dienos. 


Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo pildymo tvarka
Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo pildymo tvarka priklauso nuo to, kurį iš dviejų apskaitos principų savo veikloje gyventojas naudoja: 

1. Pinigų apskaitos principas (pajamos pripažįstamos kai faktiškai gaunamos). Šis principas pasirenkamas ne PVM mokėtojų (asmenų, kurių pajamos per 12 pastarųjų veiklos mėnesių neviršijo 45 tūkst. € ribos), veikloje nenaudojančių ilgalaikio turto, taip pat atlikėjų bei sporto veikla užsiimančių asmenų.

2. Kaupimo principas (pajamos pripažįstamos, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. ). Priskiriamas PVM mokėtojams. Pasirinkus šį principą, jis taikomas iki veiklos pabaigos.


Pajamų ir išlaidų žurnalą galite nepildyti, jeigu:
1. Yra naudojamas kasos aparatas ir verslo pajamos bei išlaidos yra apskaitomos Kasos operacijų žurnale;

2. Buhalterinė apskaita yra tvarkoma dvejybiniu įrašu ir jeigu iš jo pildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikalingus duomenis.


Išlaidų pagrindimas
Išlaidoms pagrįsti individualioje veikloje naudojami analogiški apskaitos dokumentai – sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros, kasos kvitai, importo deklaracijos ir t. t. Išlaidos iš užsienio pripažįstamos pardavėjo išrašytų dokumentų pagrindu, jei iš jų turinio aišku, kas buvo įsigyta. Jeigu pasirenkama leidžiamais atskaitymais laikyti 30 procentų nuo gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, neprivaloma užpildyti pajamų - išlaidų žurnalo skilčių, susijusių su išlaidomis.


Kasos knygos pildymas
Kai naudojamas kasos aparatas privaloma pildyti kasos aparato kasos operacijų žurnalą. Kasos aparatą privaloma naudoti, jeigu individuali prekybos veikla (maisto produktais ir kitomis prekėmis) pagal pažymą vykdoma pastatuose ar patalpose,t. y. kai prekiaujama ne lauko sąlygomis.


Mokesčiai, dirbant pagal individualios veiklos pažymą
Vykdant individualią veiklą pagal pažymą atsiranda prievolė mokėti šiuos mokesčius:

1. Gyventojų pajamų mokestį (GPM). Kai individualios veiklos metinis pelnas (iš pajamų atėmus išlaidas) neviršija 20 000 Eur, faktiškai apskaičiuota pajamų mokesčio suma sudaro 5 proc. pelno. Kai individualios veiklos metinis pelnas (iš pajamų atėmus išlaidas) viršija 20000 Eur, pajamų mokesčio dydis atitinkamai didėja nuo 5 proc. iki 15 proc. Kai individualios veiklos metinis pelnas pasiekia 35000 Eur sumą, taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.

2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas;

3. Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas;

4. Priklausomai nuo pajamų dydžio ir prekių įsigijimų iš Europos Sąjungos šalių bei paslaugų, kurių suteikimo vieta laikoma Lietuva, įsigijimo iš užsienio šalyse įsikūrusių asmenų, gali atsirasti prievolė mokėti PVM.


Apibendrinimas

Individuali veikla pagal pažymą yra viena iš paprasčiausių veiklos įteisinimo formų, kuri šiuo metu savo populiarumu nenusileidžia net mažosios bendrijos juridinio asmens formai. 

Tai yra labai paprasta veiklos forma, nes mokesčiai mokami tik nuo uždirbtų pajamų, veiklos formos įteisinimo procedūra yra labai paprasta, o su buhalterine apskaita gali susidoroti net ir pats veiklos vykdytojas.