img 2022-12-15

Individuali įmonė

img

Individualios įmonės valdymas - daug teisinės ir finansinės atsakomybės reikalaujantis darbas, o pati Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo.

Ką reiškia terminas neribota civilinė atsakomybė? Tai reiškia, jog už visus finansinius individualios įmonės įsipareigojimus ir prievoles įmonės savininkas atsako ne tik visomis savo investicijomis į verslą, bet ir savo asmeniniu turtu. Individualią įmonę steigti bei būti jos savininku gali tik vienas fizinis asmuo. Fizinis asmuo negali turėti daugiau nei vienos Individualios įmonės. Dėl rizikos atsakyti asmeniniu turtu dažnai Individualios įmonės steigimą renkamasi nerizikingai veiklos rūšiai vystyti.


Individualios įmonės steigimas ir valdymas

Individualių įmonių steigimą, valdymą, veiklos vystymą, likvidavimą, įmonių savininkų teises bei pareigas reglamentuoja LR individualių įmonių įstatymas (LR IĮĮ). Individuali įmonė laikoma įsteigta iškart po jos įregistravimo juridinių asmenų registre. Individualios įmonės steigėjas nuo įmonės įregistravimo dienos laikomas jos savininku ir vadovu. 

Individualios įmonės vadovas veikia įmonės vardu ir atsako už įmonės veiklos organizavimą, duomenų bei dokumentų pateikimą atitinkamoms institucijoms. Individualios įmonės valdymas organizuojamas vieno asmens, o kartu, žinoma, gali būti samdomi kiti asmenys konkrečioms funkcijoms atlikti. 

Įmonės savininkas gali: 

keisti įmonės nuostatus;

skirti vadovu kitą asmenį, ne save;

tvirtinti metinių ataskaitų rinkinį;

steigti filialus bei atstovybes arba nutraukti jų veiklą;

reorganizuoti bei likviduoti įmonę. 


Individualios įmonės savininko teisės:

gauti įmonės pelną;

avansu išsimokėti įmonės pelną savo asmeniniams poreikiams;

gauti po įmonės likvidavimo likusį jos turtą.

Jei Individualios įmonės savininkas tampa neveiksnus, teismo nutartimi paskiriamas IĮ turto administratorius, kuris igyja IĮ savininko teises bei pareigas nuo savo paskyrimo dienos. Įmonės savininkui mirus - įmonė likviduojama. 


IĮ apskaita ir mokesčiai

Tvarkingai ir nuosekliai vedama Individualios įmonės buhalterinė apskaita leidžia sudaryti tikslų įmonės balansą, sekti įmonės pajamas bei išlaidas, apskaičiuoti mokesčių dydžius. Žinoma, Individualios įmonės apskaita žymiai paprastesnė nei didesnių juridinių vienetų, tokių kaip Uždaroji akcinė bendrovė, apskaita. 

Visas individualios įmonės ūkines operacijas reikia registruoti specialiame ūkinių operacijų registravimo žurnale. Individuali įmonė neprivalo teikti metinių finansinių ataskaitų, nebent įmonės steigimo dokumentuose numatyta kitaip. 

IĮ buhalteris neprivalomas, įmonės apskaitą gali tvarkyti pats vadovas. Dažnai individualių įmonių veiklos apimtys nedidelės, tad samdyti buhalterį pagal darbo sutartį, kad ir pusei etato - įmonei tampa per brangu. Tokiais atvejais, nenorint tvarkyti buhalterijos pačiam vadovui, siūloma kreiptis į buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančias įmones. Taip gaunama kokybiškai ir tvarkingai vedama buhalterinė apskaita už prieinamą kainą. Pagrindiniai mokesčiai, kuriuos reikia mokėti Individualiai įmonei

Jei įmonė yra PVM mokėtoja - mokamas PVM iki sekančio mėnesio 25 d.;

Pelno mokestis, 15 proc. tarifas, mokamas kartą per metus. Gali būti taikomas lengvatinis 5 proc. tarifas, jei įmonės darbuotojų skaičius neviršija 10 asmenų, o įmonės pajamos per metus neviršija 300 000 eurų;

Jei IĮ turi registruoto nekilnojamojo turto - mokamas nekilnojamo turto mokestis, tikslų jo dydį nustato savivaldybės;

Jei įmonės veikloje naudojamas automobilis - mokamas taršos mokestis, mokesčio dydis priklauso nuo degalų rūšies; 

GPM (gyventojų pajamų mokestis), 15 proc. tarifu apmokestinamos išsimokamos lėšos iš įmonės paskirstyto pelno (deklaruoti ir sumokėti privalo pats savininkas, išsimokėjęs lėšas).

Jei Individualios įmonės savininkas išsimoka pinigus ne mokestinio laikotarpio pabaigoje, o avansu asmeniniams savo poreikiams, tokios išimamos lėšos priskiriamos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis: išsimokėjus pinigus asmeniniams poreikiams mokamas GPM 20 proc. dydžio. Taip pat nuo pusės asmeniniams poreikiams išsimokėtos sumos pati IĮ privalės sumokėti 6,98 proc. PSD ir 13,83 proc. dydžio VSD įmokas. 


Kuo Individuali įmonė skiriasi nuo Individualios veiklos?

Individuali veikla - savarankiška veikla, kuria verčiantis fizinis asmuo siekia gauti pajamas ar kitokią ekonominę naudą. Individualia veikla galima verstis gamyboje, pardavimuose, sporte, atlikėjo darbe, kūrybinėje ir mokslinėje veikloje. 

Pagrindinis ir didžiausias skirtumas tarp Individualios veiklos ir Individualios įmonės - individuali veikla yra vykdoma fizinio asmens, o individuali įmonė yra juridinis vienetas. 

Vykdant individualią veiklą mokamas GPM, kuriam taikomas 5 proc. arba 15 proc. tarifas. Tuo tarpu Individualiai įmonei, kaip juridiniam asmeniui, taikomas pelno mokestis, kurio tarifas 5 proc. arba 15 proc.

Tiek individualią veiklą pradėti, tiek įsteigti Individualią įmonę - paprastas ir įstatinio kapitalo nereikalaujantis procesas. Buhalterinė apskaita daug paprastesnė vykdant Individualią veiklą. Tačiau svarbu įvertinti ir verslo plėtros galimybes. Bet kokiu atveju, verslui plečiantis, teks steigti juridinį vienetą.  

Kaip didžiausią trūkumą abiejose veiklos formose galime įvardinti neribota turtinė atsakomybė ir rizika prarasti asmeninį turtą verslui nepasisekus. 

Žinoma, pradedant smulkųjį verslą nėra privaloma iš karto steigti juridinį asmenį, bet juridinio asmens statusas veiklai suteikia solidumo.


Trumpai apibendrinsime

Taigi, IĮ - verslas, priklausantis 1 asmeniui. Tokia verslo forma patogiausia kai visi verslo sprendimai bus priimami vieno asmens, o pats verslas nerizikingas. Itin aktualu pradedantiesiems verslininkams, jog norint įsteigti IĮ nereikalingas pradinis kapitalas.